• Zwroty i reklamacje

Reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w www.lfx.com.pl 

- Lfx Agency, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 lok 2, 01-424 Warszawa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

- Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres lfx@lfx.pl. Lfx Agency, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 lok 2, 01-424 Warszawa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

- Lfx Agency, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 lok 2, 01-424 Warszawa nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

-. Lfx Agency, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 lok 2, 01-424 Warszawa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

-. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Lfx Agency, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 lok 2, 01-424 Warszawa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

-. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: LFX AGENCY, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 lok 2, 01-424 Warszawa, mailowo pod adres lfx@lfx.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

-. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

-. Lfx Agency, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 lok 2, 01-424 Warszawa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Prawo odstąpienia od umowy  

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas LFX AGENCY , Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 lok 2, 01-424 Warszawa, tel. 22 357 66 77, e-mail: handlowy@lfx.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

- Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku 

  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oprogramowania komputerowego

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

LFX Agency,

Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 lok 2, 01-424 Warszawa